Treating endometriosis with laparoscopy (Cambodian/Khmer)